Schyst bibliotek
12

En kulturell mötesplats

De flesta bibliotek erbjuder aktiviteter kopplade till litteratur, film, musik, scenkonst och andra kreativa uttryck. Aktiviteternas karaktär och innehåll är också kommunikation, i den betydelsen att de signalerar bibliotekets vilja att inkludera alla människor och spegla mångfalden i samhället.

Schysta tips!

  • Planera alltid för att kunna tillgodose alla gruppers behov vid en aktivitet.
  • Gör en egen checklista för schyst planering och genomförande av aktiviteter på biblioteket i framtiden nu när ni har era diskussioner, reflektioner och slutsatser kvar i minnet. Tänk schyst både när det gäller programutbudet som helhet och i samband med varje enskild aktivitet. Bra tips och en checklista för tillgängliga möten och konferenser finns på www.mfd.se, Myndigheten för delaktighet.
  • Välj och kombinera olika kommunikationskanaler för att nå fler.
  • Prova ett medskapande arbetssätt – bjud in människor att forma kommande aktiviteter.
  • Istället för att tänka att ”det kommer ju ändå så få”, se till att aktivt bjuda in människor som annars inte kommer till biblioteket.

Övning: Jobba tillsammans!

Gå igenom det kommunikationsmaterial som tagits fram i syfte att genomföra aktiviteter på biblioteket under en viss period, förslagsvis under ett kalenderhalvår. Tänk på alla olika kommunikationskanaler (anslag på biblioteket, på webbplatsen, i sociala medier, annonser, länkar från kommunens och andras webbplatser, pressinformation med flera).

Prata om

Med utgångspunkt i schyst kommunikation:

  • Om ni ser till helheten – hur schyst är då programverksamheten?
  • Välj ut några bra exempel och några mindre bra. Vad gör ni bra? Vad kan förbättras?
  • Finns det några exempel där uttryck och innehåll präglas av rådande normer?
  • Finns det några exempel där ni medvetet eller omedvetet brutit mot normerna?