Schyst bibliotek
4

Föreställ dig att matvaror placerades efter sina artikelnummer och att du som kund förväntades känna till dem för att hitta rätt.

Normer begränsar och utesluter

Liksom i samhället i stort finns det normer och föreställningar om bibliotek. Här är fyra exempel – kanske kan du själv komma på fler?

Medarbetare på bibliotek är ofta intresserade av litteratur och bekväma med information som förmedlas i skrift. Det gör att text är det dominerande uttrycket när biblioteket kommunicerar. På biblioteket råder en textnorm vilken kan bidra till att människor som har svårt att ta till sig information i skriven form inte känner att biblioteket finns till för dem.

Trots att all världens språk ryms på biblioteket är svenska språket centralt. Skyltning, aktiviteter, tips i sociala medier och annan kommunikation sker på svenska. På biblioteket råder en enspråksnorm.

På biblioteket finns böcker och andra medier uppställda enligt ett system som inte går att förstå för den som inte är utbildad i hur det är uppbyggt. Det finns en klassificeringsnorm. Människor som inte har yrkeskunskapen kan inte förväntas känna till de system som används för placering.

Tysthetsnormen är också stark, framför allt hos besökarna. Vuxna hyschar reflexmässigt på barnen som pratar, skojar och skrattar. Det kan finnas personer som undviker att komma till biblioteket eftersom de vet att det kan bli svårt för barnen att vara tysta.

Schysta tips!

 • Bryt textnormen och komplettera bibliotekets kommunikation med fler uttryck, till exempel illustrationer, bilder och film.
 • Blanda medier på olika språk och i olika format på temahyllor, tipslistor, nyhetstips med mera. Var tydlig med att en bok finns att få även som e-bok, talbok, lättläst, fler språk och så vidare.
 • Jobba för att öka kunskapen om vilka tillgängliga medier som finns och erbjuds via biblioteket.
 • Erbjud provlyssning av ljudböcker och visa hur ljudboksappen fungerar.
 • Uppmuntra flerspråkighet. Ordna en cirkel där ni läser på flera olika språk, men diskuterar tillsammans på svenska.
 • Anordna podd- eller filmcirklar för att uppmuntra fler uttryckssätt och olika former av berättande.
 • Exponera fler språk än svenska. Biblioteket har ett särskilt ansvar att skydda och främja Sveriges fem nationella minoritetsspråk och teckenspråket. Synliggör dessa.
 • Prova att placera och presentera medier efter system som är anpassade efter besökarnas kunskaper och behov. Det ska vara lätt för alla att hitta rätt på biblioteket, inte bara för personalen.
 • Begränsa de delar av lokalerna där det måste vara helt tyst och sprid information om att det är tillåtet att prata, diskutera och låta även på biblioteket.

Övning: Jobba tillsammans!

Prata om

 • Känner ni igen de normer vi ger exempel på här – textnormen, enspråksnormen, klassificeringsnormen och tysthetsnormen?
 • Finns det fler normer som kan upplevas begränsande eller utesluter vissa människor från biblioteket? Hur tar de sig
  uttryck?
 • Vilka konsekvenser får de normer ni upplever finns på ert bibliotek?
 • Vad skulle ni kunna göra för att bryta dessa normer?

Övning: Jobba tillsammans!

Fundera på frågorna nedan enskilt, för att därefter tillsammans prata om era tankar och reflektioner kring Schyst kommunikation.

Jämställdhet

 • Vad betyder jämställdhet för dig?
 • Vad innebär jämställdhet för er på biblioteket?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur märks det att ni jobbar aktivt för jämställdhet?
 • Vad kan ni göra för att utveckla ert jämställdhetsarbete?

Jämlikhet

 • Vad betyder jämlikhet för dig?
 • Vad innebär jämlikhet för er på biblioteket?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur märks det att ni jobbar aktivt för jämlikhet?
 • Vad kan ni göra för att utveckla detta arbete?

Mångfald

 • Vad betyder mångfald för dig?
 • Vad innebär mångfald för er på biblioteket?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur speglas samhällets mångfald på ert bibliotek?
 • Hur ser representationen ut i personalgruppen?

Liten ordlista

Jämställdhet

Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. I Sverige är jämställdhet
ett politiskt mål och betyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet handlar endast om förhållanden som rör kvinnor och män.

Jämlikhet

Alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mångfald

Handlar om att skapa verksamheter och organisationer med ett öppet och tillåtande klimat. Varje persons individuella
förutsättningar och kompetens tas tillvara – det är bra att vi är olika.

Normer

Outtalade regler som anses självklara av majoriteten inom en grupp. Det som avviker från normen ifrågasätts oftare än normen själv.

Normkritiskt perspektiv

Innebär att ifrågasätta själva normen (och inte det som avviker) och de maktstrukturer som den omges av. Att synliggöra normen och aktivt jobba för en förändring skapar en mer inkluderande miljö.