Schyst dans
6

Ett danskunskapande projekt

Dansen vill, precis som all konst, beröra och öppna för nya frågeställningar kring oss själva och omvärlden. En viktig del i Region Värmlands uppdrag för dansen är att öka kunskapen om dans som konst- och uttrycksform.

Grundskolans läroplan slår fast att drama, rytmik, dans, musicerande och skapande bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det elever ska tillägna sig. Läroplanen är också tydlig med att ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Ett av syftena med projektet Schyst dans!” och föreställningen MIN TRYGGA PLATS är att ge skolor möjlighet att integrera dans med skolans mål och uppdrag. För många barn blir det första mötet med dans via de vuxna och skolan. Därför har du som lärare en viktig uppgift att göra det till en så positiv upplevelse som möjligt.