Schyst idrott
12

Alla som vill får och ska kunna vara med i idrotten

Svensk idrott vill främja ett välkomnande, öppet och inkluderande föreningsliv. Schyst idrott är ett stöd i detta ständigt pågående arbete.

  • Visionen är att svensk idrott ska vara världens bästa vilket bland annat ”handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass”.
  • Det övergripande målet med idrottens jämställdhetsplan är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.
  • Svensk idrott har en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån: • Glädje och gemenskap • Demokrati och delaktighet • Allas rätt att vara med • Rent spel
  • Riksidrottsförbundet har i samverkan med SISU Idrottsutbildarna och samtliga specialidrottsförbund tagit fram Strategi 2025 för att möta idrottsrörelsens utmaningar för framtiden. Strategin omfattar fyra strategiskt viktiga områden och fem övergripande mål. Arbetet markerar starten för en resa där målet är att det ska vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation. Detta ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och samhället blir starkare. Läs mer på www.strategi2025.se.
  • Idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter.