Schyst kommunikation
10

Ord i debatten

Genus

Med genus menas det sociala och kulturella könet – de uppfattningar och föreställningar som finns i vårt samhälle om vad som är kvinnligt och manligt. Genus konstrueras hela tiden och skapas utifrån våra värderingar, attityder och erfarenheter. Dessa föreställningar ändrar sig över tid och är beroende på var vi befinner oss.

Kön

Kön är i dagligt tal framförallt ett sätt att kategorisera människor. Kön delar ofta in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön har flera olika delar som könsidentitet, könsuttryck, biologiskt kön och juridiskt kön. En person kan ha ett biologiskt kön, till exempel man, men inte identifiera sig eller uttrycka sig som en man. Könskategorierna man och kvinna används bland annat för att dela upp statistik och kunna jämföra likheter och skillnader i människors livsvillkor.

Genusperspektiv

Innebär exempelvis att med hjälp av könsuppdelad statistik beskriva vilka konsekvenser beslut och handlingar får för kvinnor respektive män.

Normer

Outtalade regler som anses självklara och försvaras med förutfattade meningar och gamla strukturer. Det som avviker från normen ifrågasätts oftare än normen själv.

Normkritiskt perspektiv

Innebär att ifrågasätta själva normen (och inte det som avviker) och de maktstrukturer som den omges av. Att synliggöra normen och aktivt jobba för en förändring skapar en mer inkluderande miljö. Med ett normkritiskt perspektiv ställer man frågor som till exempel ”Ska kvinnor få ta ut föräldraledighet?”, ”Är det rätt att heterosexuella får adoptera barn?” och ”Behövs män i ledande positioner?”

Hen

Ett könsneutralt pronomen som används på främst två sätt – som alternativ till hon, han, vederbörande eller den när könstillhörigheten är okänd eller irrelevant, samt för att omtala personer som inte vill kategoriseras som man eller kvinna.

Jämställdhet

Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och betyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet handlar endast om förhållanden som rör kvinnor och män.

Jämlikhet

Alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett till exempel funktionsnedsättning, kön, trosuppfattning, kultur och sexuell läggning.

Mångfald

Det handlar om att skapa attraktiva arbetsplatser och verksamheter med öppenhet och ett tillåtande klimat. Varje medarbetares och invånares individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara – det är bra att vi är olika.