Schyst kommunikation
1

Dags för en bensträckare?

Ord och bilder spelar roll

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. Omedvetet förstärker och vidmakthåller vi myter och stereotypa föreställningar. Det betyder samtidigt att många av dem vi vänder oss till inte känner igen sig.

  • Det spelar roll vad som sägs och visas.
  • Det har betydelse att det sägs och visas.
  • Det är viktigt hur det sägs och visas.

Det finns en mångfald i samhället. Därför behöver vi vara medvetna och jämlika i vår kommunikation, så att varje läsare, lyssnare eller person som vi möter känner sig inkluderad – oavsett klass, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och sexuell läggning.

Öppna upp världen

I Värmlandsstrategin, som antogs hösten 2013, slås det fast att Värmland ska vara öppet och välkomnande. Med jämlik kommunikation kan vi bidra till att göra världen större, till att fler upplever Värmland som en attraktiv plats.